Är du i en vårdnadstvist och tycker du inte att man lyssnar tillräckligt på vad barnet vill? Domstolar och andra myndigheter ska ta hänsyn till barnets vilja utifrån barnets ålder och mognad. Läs nedan om vid vilken ålder barnets vilja ska beaktas och vilka andra omständigheter som påverkar.

Barnets rätt att komma till tals

Ett barn har enligt barnkonventionen rätt att komma till tals i frågor som rör barnet. Det innebär att om en domstol eller annan myndighet ska besluta i fråga om vårdnad, boende eller umgänge, så har barn rätt att komma till tals. Detta gäller oavsett om föräldrarna är överens eller inte.

Detta framgår även av föräldrabalken där det framgår av 6 kap 2 a § 3 st föräldrabalken att ”hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.”

Det är dock viktigt att komma ihåg att barns egen vilja bara är en av flera aspekter av barnets bästa och därför bara en av flera aspekter som ska beaktas. Domstolarna måste hela tiden, oavsett barns egen vilja, göra en helhetsbedömning.

Ålder och mognad är avgörande

En vanlig fråga är vid vilken ålder som barns egen vilja ska påverka domstol och andra myndigheter. Som framgår av bestämmelsen i föräldrabalken är även mognad av betydelse.

Enkelt uttryckt är elva år en avgörande ålder. Om barn som är nio år eller yngre uttrycker sin vilja inför domstol eller myndigheter så kommer det som regel inte att påverka beslutet. Även barn som är tio år kommer bara att undantagsvis kunna påverka. Ofta diskuterar domstolar då hur långt det är tills barnet fyller elva. Sedan när barnet är tolv år är det bara undantagsvis som barnets vilja inte blir avgörande.

Mognad kan barnet till exempel visa genom att vara klok, ha en förmåga att uttrycka sig och att vara tydlig. Sådana omständigheter kan göra att även viljan hos ett barn som ännu inte fyllt elva får avgörande betydelse. Samtidigt kan domstolarna bortse från viljan hos ett barn som visar bristande mognad – här kan uttalande från skolan vara viktig – även om det har fyllt tretton år.

Det kan vara skillnad mellan frågor om boende och umgänge och frågor om vårdnad. I ett fall har hovrätten funnit att ett barn som är femton år och har normal mognad inte kan förstå vad det innebär att en eller båda föräldrarna har vårdnaden om barnet. Därför har barnets vilja inte beaktats. Vad boende och umgänge innebär är dock lättare att förstå och där har barns vilja mer självklart en större betydelse.

Andra omständigheter

Även andra omständigheter än ålder och mognad kan få betydelse vid bedömning av barns egen vilja. Tre viktiga omständigheter är:

  • Intensitet
  • Förklaring
  • Genuinitet

Om barnet har en intensiv vilja så kan den få större betydelse. Ofta kan det uttryckas som att barnet upprepat och otvetydigt uttryckt sin vilja. Om barnet inte är lika säker, så får barnets vilja mindre betydelse.

Barnet kan förklara sin vilja så kan den få större betydelse, till exempel om barnet är rädd för den ena föräldern. Skulle inte barnet förklara sig så kan det i vissa fall ses som ett tecken på bristande genuinitet. Samtidigt har det i andra fall inte spelat någon roll. Domstolen har då funnit att det oavsett orsaken till barnet vilja inte är förenligt med barnets bästa att tvingas till umgänge med den aktuella föräldern.

Om barnets vilja upplevs som genuin så kan den få större betydelse. Framför allt är det när vilja inte upplevs som genuin som domstolarna inte tar hänsyn till den. Det kan vara fallet om det framstår som att barnets påverkats av någon av föräldrarna.

Peter Dittmer

Familjejurist Peter Dittmer

[email protected]
0760-35 75 95

Kontakta Rättsakutens jurister!