Är du i en vårdnadstvist och har din lämplighet som förälder blivit ifrågasatt eller tycker du att den andra föräldern är olämplig? Föräldrarnas lämplighet kan få betydelse för utgången i en vårdnadstvist. Läs om när en förälder anses olämplig och hur det påverkar domstolens beslut.

Arvsrätt

Om barnet far illa

Att en förälder är olämplig om han eller hon utsätter barnet eller någon annan i hushållet för övergrepp är givet. Lika självklart är det att en förälder som gör sig skyldig till brott såsom egenmäktighet med barn är olämplig som förälder.

Enligt föräldrabalken ska det vid bedömningen av vad som är bäst för barnet, särskilt fästas avseende vid bland annat:

  • Om det finns risk för övergrepp
  • Att barnet olovligen förs bort
  • Risk för att barnet annars far illa

En förälder som utsätter barnet för dessa risker är olämplig.

Frågan är då vad ”annars far illa” betyder. Viss hjälp med att förstå detta får man av en annan bestämmelse i föräldrabalken som anger att domstolen ska besluta om ändring av vårdnaden om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till något av följande:

  • Missbruk
  • Försummelse
  • Övriga brister i omsorgen

Vad som menas med missbruk är inte definierat. Allmänt anses det dock inte finnas något godtagbart bruk av narkotika. Allt bruk av narkotika ses som missbruk.

Med försummelse menas till exempel att föräldern inte bryr sig om var barnet befinner sig under dagar, kvällar eller nätter eller att föräldern inte tillgodoser barnets grundläggande behov, såsom behov av mat och kläder. 

Ett villkor för att domstolen ska fatta beslut är dock att bristerna medför bestående fara för barnets hälsa och utveckling.

Domstolarnas prövning av föräldrars lämplighet

Det kan vara svårt att förstå vad som menas med att ”barnet far illa” eller att en förälder gör sig skyldig till ”brister i omsorgen”. Domstolarna har i olika vårdnadstvister varit tvungna att ta ställning till detta och deras avgöranden har betydelse för förståelsen av uttrycken.

Utöver det som redan har nämnts, så har domstolarna funnit att det följande gör en förälder olämplig:

  • Allvarlig psykisk sjukdom
  • Umgängessabotage
  • Påverkan på barnet
  • Ointresse till kontakt

Med påverkan på barnet menas till exempel att en förälder förmått barnet att lämna uppgifter om påhittade övergrepp. Det kan också handla om att en förälder påverkat barnet att inte vilja tala med eller ha kontakt med den andra föräldern, eller att en förälder gjort barnet omotiverat rätt för den andra föräldern. 

Med ointresse till kontakt menas att den ena föräldern uttrycker att han eller hon inte vill ha någon kontakt med den andra föräldern. Detta kan ske antingen genom att föräldern uttryckligen säger detta, eller att föräldern gör sig okontaktbar.

Vad händer om en förälder är olämplig?

Om en av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare, men den andra föräldern är lämplig, så ska domstolen besluta att den lämpliga föräldern får ensam vårdnad.

Om båda föräldrarna är olämpliga som vårdnadshavare, så ska domstolen flytta över vårdnaden till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Men det blir inte alltid så. Ibland kan föräldrarna ses som mer eller mindre olämpliga och då kan domstolen besluta att den förälder som är minst olämplig får ensam vårdnad. Ibland kan domstolen anse att det strider mot barnets bästa att flyttas från en olämplig förälder som har ensam vårdnad.

Vad händer om ingen förälder är olämplig?

Detta är det vanligaste i vårdnadstvister. I de flesta fall har ingen förälder gjort något som gör honom eller henne olämplig som förälder och vårdnadshavare. I dessa fall får lämpligheten inte någon direkt avgörande betydelse för domstolens beslut. Istället avgörs målet på andra omständigheter, såsom barnets vilja, föräldrarnas förmåga att ta ett gemensamt ansvar för barnet eller barnets behov av kontinuitet.

Peter Dittmer

Familjejurist Peter Dittmer

[email protected]
0760-35 75 95

Kontakta Rättsakutens jurister!